O nas

D-Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wymysłowicach, Wymysłowice 1, 88-320 Strzelno, jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000463262, zidentyfikowaną dla celów podatkowych pod numerem NIP 557-169-68-65, zaś dla celów statystycznych pod numerem REGON 341430400.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.100.000,00 zł.

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Aktu założycielskiego Spółki oraz innych właściwych przepisów.

Działalność koncesjonowana prowadzona jest od 1 maja 2014 r. na podstawie :

 1. koncesji na dystrybucję energii elektrycznej udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 18.04.2014 roku decyzją nr  DEE/326/23418/W/DRE/2014/BT,
 2. koncesji na obrót energią elektryczną udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 18.04.2014 roku  decyzją nr OEE/780/23418/W/DRE/2014/BT.

Spółka decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE-4711-10(3)/2014/23418/BT z dnia 30 kwietnia 2014 roku została wyznaczona na operatora  systemu  dystrybucyjnego elektroenergetycznego na terenie dawnych Zakładów Chemicznych ZACHEM S.A. oraz w bezpośrednim sąsiedztwie.

Podstawowe zadania Spółki D-Energia jako OSDn, nałożone przepisami Prawa energetycznego to:

 • prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej,
 • prowadzenie eksploatacji, konserwacji i remontów sieci dystrybucyjnej,
 • planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej,
 • zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej,
 • współpraca z innymi operatorami systemów elektroenergetycznych lub
  przedsiębiorstwami energetycznymi w zakresie określonym w Prawie energetycznym,
 • częściowe bilansowanie systemu,
 • dostarczanie użytkownikom sieci i operatorom innych systemów elektroenergetycznych określonych Prawem energetycznym informacji,
 • utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej.

 

Podstawową działalnością spółki jest działalność koncesjonowana polegająca na obrocie energią elektryczną oraz na dystrybucji energii elektrycznej.

 

Działalność w zakresie obrotu energią elektryczną oraz dystrybucji energii elektrycznej prowadzona jest dla odbiorców zlokalizowanych na terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie byłych Zakładów Chemicznych ZACHEM S.A. zlokalizowanych w Bydgoszczy, przy ul. Wojska Polskiego 65 za pomocą sieci dystrybucyjnych o napięciu 6 kV oraz sieciami o napięciu 400V.

W skład  sieci  elektroenergetycznej  Spółki  D-Energia,  służącej prowadzeniu działalności związanej z dystrybucją energii elektrycznej, wchodzą między  innymi siedemdziesiąt dwie   stacje   transformatorowo-rozdzielcze  6/0,4 kV,    wyposażone   w  117  transformatorów o   mocach od 160 do 1600 kVA, sześć stacji rozdzielczych 6 kV, 190 km kabli 6 kV oraz 184 km kabli 0,4 kV. Zasilanie obszaru przedsiębiorstwa energetycznego Spółka D-Energia odbywa się za pomocą czterech linii 110 kV połączonych z GPZ 1 oraz GPZ 2.

W Spółce D-Energia zatrudnieni są pracownicy współtworzący powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki komisję kwalifikacyjną nr 265/120/04/12, afiliowaną przy Oddziale Bydgoskim Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Komisja ma prawo nadawać uprawnienia w Grupie 1 pkt. 2,3,4,5,6,7,9 i 10 oraz w Grupie 2  pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 i 10.

Plan rozwoju D-Energia 2024-2030

Uwagi do Planu Rozwoju prosimy przesyłać na adres d-energia.bydgoszcz@d-energia.pl w terminie do 29.04.2024